rak szyjki macicyraka piersi
 

harmonogram mammobusów

wok w olsztynie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący


SZPITAL MSWIA W OLSZTYNIE

SZPITAL MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieWojewódzki Ośrodek Koordynujący dla regionu Warmii i Mazur działalność rozpoczął 1 stycznia 2006 roku. Działa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zajmuje się realizacją dwóch zadań programu zdrowotnego, pt.: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych", zadanie: "Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy", oraz "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi".

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w swojej strukturze zatrudnia 4 pracowników i kierownika. W ramach sprawnego funkcjonowania programów profilaktycznych w województwie warmińsko-mazurskim WOK odpowiedzialny jest za:
 1. koordynację, monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją populacyjnego program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi,
 2. doskonalenie metod poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne,
 3. zapewnienie kontroli jakości na każdym etapie,
 4. stałe monitorowanie i coroczną ocenę wyników skriningu,
 5. organizowanie specjalistycznych szkoleń pracowników realizujących program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Priorytetowym zadaniem, realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący jest prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności kobiet do badań w ramach programu. Program bezpłatnych badan cytologicznych kierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie miały wykonanego badania cytologicznego, program bezpłatnych badań mammograficznych kierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 2 latach nie miały wykonanego badania mammograficznego.Główny nacisk kładzie się na prowadzenie działalności informacyjnej w regionie. W celu dotarcia do kobiet z różnych środowisk, nawiązujemy współpracę z regionalnymi stacjami telewizyjnymi oraz z gazetami lokalnymi.

Nakręcone spoty telewizyjne, mówiące o walce z rakiem piersi i szyjki macicy, emitowane były w Telewizji Regionalnej TVP3 oraz Telewizji Kablowej Vectra niemalże we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Zakupione ulotki informacyjne i plakaty docierają do świadczeniodawców. Materiały szkoleniowe rozdawane są uczestnikom organizowanych przez WOK konferencji i szkoleń. Informacje o badaniach przekazywane są lekarzom rodzinnym.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący corocznie organizuje konferencje szkoleniowe informujące o programach i promujące badania profilaktyczne. Ich uczestnikami są m.in. przedstawiciele władz samorządowych regionu Warmii i Mazur, lekarze, pielęgniarki i położne, pielęgniarki naczelne szpitali województwa warmińsko-mazurskiego, kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracownicy szpitali, kobiety z Warmii i Mazur. Dodatkowo WOK organizuje konferencje szkoleniowe dla realizatorów wszystkich etapów populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, mających podpisane umowy z NFZ. W ramach szerzenia informacji o programach i zachęcania kobiet do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych, WOK organizuje szereg spotkań szkoleniowo-edukacyjnych dla kobiet, mieszkanek wsi i małych miejscowości. Odbywają się one między innymi dzięki nawiązanej współpracy z władzami samorządów powiatowych. Gimbusami szkolnymi kobiety z małych miejscowości i wsi przyjeżdżają na sobotnie szkolenia. Na spotkaniu przedstawiana jest prezentacja multimedialna na temat programu i bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych nauka samobadania piersi. Przedstawiany jest specjalnie w tym celu wyprodukowany, film edukacyjny. W trakcie trwania szkoleń rozdajemy ulotki informacyjne i plakaty. Po szkoleniu kobiety, które spełniają wymagane kryteria programu, mają wykonane badania mammograficzne i cytologiczne

Przedstawiciel WOK bierze także udział m.in. w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Centralny Ośrodek Koordynujący, Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską, Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbę Pielęgniarek i Położnych i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Nawiązaliśmy współpracę z niektórymi szkołami w regionie. Dzięki temu jesteśmy zapraszani na odbywające się tam spotkania z rodzicami, by szerzyć informacje o programach profilaktycznych. Odbywają się również wyjazdy w teren do kobiet. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań na każdym etapie programów Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przeprowadza też systematycznie kontrole jakości świadczeń realizatorów populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz raka piersi.

O PROGRAMIE PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
ORAZ PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY


CEL GŁÓWNY

Celem głównym programu w skali kraju jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka szyjki macicy, wchodzącego w skład Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, opartego o 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, koordynowanych przez Centralny Ośrodek Koordynujący. Celem programu (na skalę województwa) jest stałe podnoszenie skuteczności prowadzonych badań skryningowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów skryningu. Stworzenie i prowadzenie bazy danych, umożliwiającej aktywne zapraszanie do badania (raz na 2 lata- profilaktyka raka piersi, raz na 3 lata - profilaktyka raka szyjki macicy) kobiet z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego i mammograficznego, kierowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem na dalszą diagnostykę, monitorowanie losów pacjentek z wynikiem dodatnim. Podnoszenie jakości wykonywanych badań. Stałe kształcenie kadr wykonujących badania, a także kształcenie kobiet w kierunku zwiększania świadomości.

CELE SZCZEGÓŁOWE


Cele szczegółowe to przede wszystkim:
 • prowadzenie wieloletniego, aktywnego skryningu raka szyjki macicy, raka piersi
 • doskonalenie metod poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne,
 • zwiększenie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi
 • ścisła współpraca z Warmińsko- Mazurskim i Krajowym Rejestrem Nowotworów,
 • zapewnienie kontroli jakości na każdym etapie realizacji programu,
 • stały monitoring i coroczna ocena wyników skryningu,
 • specjalistyczne szkolenia pracowników realizujących skryning raka szyjki macicy i raka piersi
 • szkolenie lekarzy rodzinnych,
 • monitorowanie losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi,
 • pomoc w stworzeniu centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programie.
 

hramonogram mammobusów | poliklinika | realizatorzy | kontakt | przydatne linki

Strona została sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych